Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim (lata 2007-2013)

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 47 - Zasoby lokalne w polityce terytorialnej
Strony: 55-75
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Artykuł stanowi próbę zestawienia wydzielonych funduszy z programów Unii Europejskiej, ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszej pełnej perspektywie finansowej (lata 2007–2013). Analizą objęto środki z budżetu UE w układzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, z programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Programem Operacyjnym RYBY. Warunki zewnętrzne absorpcji środków unijnych wzięto pod uwagę jako zespół zjawisk i procesów oddziałujących na ich zróżnicowanie przestrzenne. Wyróżniono warunki przyrodnicze, ekologiczne, historyczne i określone przez poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
a_dubownik@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
rudnickir@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
lukaszwisniewski05@gmail.com