Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie jako nowe trendy na obszarach wiejskich w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 227-242
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kontekście kształtowania się nowych trendów na polskiej wsi. Zagadnienie to rozpatrzono zarówno w odniesieniu do dywersyfi kacji źródeł energii, różnicowania działalności rolniczej (wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich), jak również zmian notowanych w krajobrazie wiejskim (powstawanie nowych, dodatkowych elementów krajobrazu). Zwrócono uwagę, że upowszechnianie się odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich jest uwarunkowane tak czynnikami egzogenicznymi, jak i endogenicznymi. Wśród czynników egzogenicznych należy wskazać obowiązujące regulacje prawne i dostępne instrumenty administracyjno-fi nansowe. Natomiast jako jeden z najważniejszych czynników endogenicznych wymienia się zasoby ludzkie i ich jakość w odniesieniu do lokalnych władz samorządowych.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
jchodkow@umk.pl