Planowanie przestrzeni publicznej na wsi w województwie warmińsko-mazurskim

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 54
Strony: 101-111
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Planowanie przestrzeni publicznej w ramach odnowy wsi powinno być oparte na tożsamości wsi i jej tradycji, a z drugiej strony na współczesnych trendach projektowych. Odnowa wsi to wspólne działanie samorządu, ekspertów, a przede wszystkim samych mieszańców, zmierzające do poprawy jakości życia, estetyki otoczenia, ochrony i kształtowania krajobrazu oraz wdrażania inicjatyw społecznych. W regionie Warmii i Mazur szczególną rolę w realizacji zadań odnowy pełni samorząd województwa. Kieruje on wdrażaniem programu, podejmując wiele inicjatyw społeczno-kulturowych, a także organizując szkolenia, konferencje i warsztaty tematyczne. W pracy przedstawiono krótko rolę Programu Odnowy Wsi w kontekście planowania przestrzeni publicznej. Określono także podstawowe założenia tworzenia tej przestrzeni bazując na partycypacji społecznej i pomocy eksperckiej. Przedstawiono przy tym przykłady projektów w wybranych wsiach województwa warmińsko-mazurskiego, zrealizowanych m.in. w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Zwrócono uwagę na pozytywne rezultaty tych działań, ale także odniesiono się do zaistniałych problemów.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ul. Prawocheńskiego 17, 10-719 Olsztyn
agnieszka.jaszczak@uwm.edu.pl