Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 209-216
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Rolnictwo jest bardzo specyficznym sektorem gospodarki. jedną z głównych cech wyróżniających produkcję rolną jest jej charakter i silne uzależnienie od warunków środowiskowych. Warunki te określają w dużym stopniu charakter produkcji rolnej oraz jej strukturę (roślinną/zwierzęcą). Akcesja Polski do ue w 2004 r. oraz dostęp do unijnych środków finansowych częstokroć powodowały zmianę aktualnego profilu działalności gospodarstwa rolnego. W związku z tym wydaje się uzasadnione zbadanie zmian specjalizacji produkcji rolnej w polsce po 2004 roku. celem niniejszego opracowania jest zatem odpowiedź na następujące pytania:

(1) czy istnieje i jak silne jest stężenie poszczególnych głównych rodzajów produkcji rolnej w polsce,

(2) jaki jest charakter tej produkcji w wybranych jednostkach przestrzennych.

Analizę przeprowadzono na podstawie danych dotyczących wielkości towarowej produkcji rolnej w latach 2004–2014 z banku danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce. Specjalizację określono przy użyciu indeksu specjalizacji regionalnej krugmana.

Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a, 45–058 Opole
atluczak@uni.opole.pl