Rola wiedzy środowiskowej mieszkańców w procesie odnowy wsi

Studia Obszarów Wiejskich (2015)
Tom 40 - Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Strony: 159-167
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem pracy jest ukazanie roli, jaką pełni społeczeństwo w podejmowaniu przez samorządy lokalne decyzji dotyczących zagospodarowania obszarów wiejskich. Korzystając z wiedzy o środowisku zamieszkania, wynikającej z doświadczeń uczestników danej przestrzeni, bardziej odpowiedzialnie i trafnie władze mogą kształtować przestrzeń. W artykule określono podstawy tej wiedzy i formy jej przekazu oraz zwrócono uwagę na fakt, iż może ona stać się podstawą współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Zwrócono również uwagę na wartość tkwiącą w aktywnym udziale mieszkańców wsi w odnowie wsi oraz na konieczność włączania tej grupy społecznej w proces powstawania dokumentów planistycznych i strategicznych. Omówiono formy komunikacji mieszkańców z władzą samorządu lokalnego, gdyż umiejętność dyskusji zawsze tworzy wartość dodaną w kontekście realizacji procesu odnowy wsi.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
sylwia.staszewska@amu.edu.pl