Władza lokalna na obszarach wiejskich – zróżnicowanie w przestrzeni i zmiana w czasie profilu samorządowca

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 51
Strony: 7-26
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Sprawne funkcjonowanie społeczności lokalnych w ramach danego obszaru jest w dużej mierze uzależnione od potencjału oraz możliwości wykorzystania miejscowych zasobów. Jednym z ważniejszych zasobów i czynników kształtujących rozwój lokalny jest kapitał ludzki tkwiący w danej społeczności, a w szczególności w lokalnych władzach samorządowych. Celem artykułu jest identyfikacja charakterystycznych cech struktury władz samorządowych na obszarach wiejskich Polski. Pod uwagę wzięto zarówno przestrzenną, czasową, jak i funkcjonalną zmienność tej struktury. Opis przestrzeni zaprezentowano w aspekcie międzyregionalnym, zróżnicowania między regionami historycznymi oraz wewnątrzregionalnym w zależności od odległości od większych ośrodków miejskich. Podstawę analizy zróżnicowania w aspekcie funkcjonalnym stanowiła typologia funkcjonalna gmin z 2010 r., pozwalająca wyróżnić 8 podstawowych typów struktury gospodarki lokalnej. Zakres czasowy stanowią kadencje wójtów i burmistrzów w okresie 2002–2018. Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje wiek, płeć i wykształcenie oraz miejsce zamieszkania i stabilność władzy. Uzyskane wyniki pozwoliły wskazać szereg prawidłowości dotyczących zróżnicowania każdej z pięciu wymienionych cech władz lokalnych. Prawidłowości te są jednak mniej wyraźne niż w przypadku zróżnicowania zachowań wyborczych mieszkańców.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
m.mazur@twarda.pan.pl

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
konrad@twarda.pan.pl

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Wrocławski
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 49/55
krzysztof.janc@uni.wroc.pl

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
konopski@twarda.pan.pl