Wiejska sieć osadnicza Polski w XXI wieku

Studia Obszarów Wiejskich (2020)
Tom 57
Strony: 89-113
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem pracy było określenie zmian w wiejskiej sieci osadniczej w Polsce w latach 2000‑2019. Analizie poddane zostały stan i dynamika zmian ilościowych w wiejskiej sieci osadniczej oraz ich przestrzenne zróżnicowanie, a także wskazano główne przyczyny, które miały wpływ na powyższe zmiany. W postępowaniu badawczym przyjęto hipotezę, że zmiany wiejskiej sieci osadniczej w Polsce obserwowane w XXI w. nie przebie‑ gają jednokierunkowo, co prowadzi do wyodrębnienia się różnych typów obszarów o odmiennych tendencjach w zakresie ich rozwoju społeczno-ekonomicznego. Przeprowadzone badania wykazały: spadek gęstości wiejskiej sieci osadniczej, wzrost średniej wielkości wsi oraz znaczne zróżnicowanie regionalne wartości poszczególnych parametrów. Widoczne są również znaczne dysproporcje w zakresie tendencji zmian w sieci osadniczej w zależ‑ ności od położenia obszarów wiejskich względem dużych miast.

Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
pl. Uniwersytecki 1, 50–137 Wrocław
robert.szmytkie@uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
50-137 Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
przemysław.tomczak@uni.wroc.pl