Współczesne tendencje zmian ludnościowych i funkcjonalnych na obszarach wiejskich Ziemi Kłodzkiej

Studia Obszarów Wiejskich (2015)
Tom 37 - Wiejskie obszary funkcjonalne
Strony: 181-194
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W okresie powojennym na terenie Ziemi Kłodzkiej zachodziły znaczące procesy depopulacji, które przyczyniły się do częściowego bądź całkowitego wyludnienia wsi o położeniu peryferyjnym, stąd też region ten – pomimo podejmowanych różnych prób jego aktywizacji – zaliczany był przez wielu badaczy do obszarów problemowych. W ostatnich latach doszło jednak do zróżnicowania się tendencji zmian ludnościowych i obok wciąż obecnych procesów depopulacji pojawiły się procesy świadczące o „odradzaniu się” niektórych wsi, uznawanych dotychczas za zanikające. Wpływ na to mają przede wszystkim nowi mieszkańcy napływający tu głównie z obszarów miejskich, którzy w wielu przypadkach podejmują działalność gospodarczą, przyczyniając się do przeobrażenia charakteru funkcjonalnego poszczególnych wsi.

Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
pl. Uniwersytecki 1, 50–137 Wrocław
robert.szmytkie@uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
50-137 Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
przemysław.tomczak@uni.wroc.pl